Zprávy

Chybí Vám něco v našem sortimentu?

Sháníte určitý druh zboží a nemůžete jej v našem Internetovém obchodě najít? Neváhejte a kontaktujte nás na našich telefoních číslech, faxu či e-mailu. Rádi pro Vás připravíme ceny i zboží na míru. Náš e-shop pouze orientačně vypovídá o našem sortimentu a neobsahuje veškeré zboží.

Individuální ceny!

Při větších odběrech poskytujeme jednorázové množstevní slevy dle dohody.

Objednávky přijímáme též telefonicky na čísle:

+420 773 519 118

Dodací lhůta:

2 - 7 dní


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.duvako.cz. od 1.1.2014.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel), kterým je Václav Dušek se sídlem Prosenice 1, 26401 Sedlčany, IČ 70702861 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 89/2010 Sb.), vše v platném znění.
 • Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 • Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží na ww.duvako.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
 • Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 • Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík" souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 • Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 • Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík".
 • Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.duvako.cz jsou závazné.
 • Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je kupujícímu doručen e-mail s výpisem z objednávky a potvrzeno.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny s DPH.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).

Zaslání zboží

Dodací lhůta

 • Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do cca do 21 pracovních dní. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky.
 • Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna prodlužuje.

Způsob dopravy a možnosti platby

 • Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty nebo dopravní služby DPD, PPL.
 • Poštovné při objednávce zboží: dopravné a balné 200 Kč.
 • Zboží přesahující délku 210 cm - dopravné 400 Kč.
 • Při objednávce nad 6000,- poštovné a balné ZDARMA
 • Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zboží

 • Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.
 • Součástí dodávky není instalace zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) má spotřebitel právo v souladu s § 1829 odstavec 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.3., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.3.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 • V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, nejlépe v původním obalu spolu s kopií daňového dokladu.
 • Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 • Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

Záruční podmínky a reklamace

 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
 • Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.duvako.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
 • Reklamace zboží bude vyřízena ve 30 denní lhůtě

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.duvako.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník") a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Reklamace bude vyřízena ve 30. denní lhůtě.

Záruka

 • Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
 • Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.
 • Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Rozpor s kupní smlouvou

 • Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s daňovým dokladem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).
 • Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodávajícího.