Zprávy

Chybí Vám něco v našem sortimentu?

Sháníte určitý druh zboží a nemůžete jej v našem Internetovém obchodě najít? Neváhejte a kontaktujte nás na našich telefoních číslech, faxu či e-mailu. Rádi pro Vás připravíme ceny i zboží na míru. Náš e-shop pouze orientačně vypovídá o našem sortimentu a neobsahuje veškeré zboží.

Individuální ceny!

Při větších odběrech poskytujeme jednorázové množstevní slevy dle dohody.

Objednávky přijímáme též telefonicky na čísle:

+420 773 519 118

Dodací lhůta:

2 - 7 dní


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.duvako.cz. od 1.1.2014.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel), kterým je Václav Dušek se sídlem Prosenice 1, 26401 Sedlčany, IČ 70702861 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 89/2010 Sb.), vše v platném znění.
 • Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

Ochrana osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být:

1.Vaše jméno a příjmení,

2.obchodní firma,

3.adresa nebo sídlo společnosti,

4.identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

5.telefonní číslo nebo e-mailová adresa

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo země EU.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní
 2. externí advokátní kanceláři
 3. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli webové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
 4. subjekty podílející se na dodání zboží

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

1.právo na přístup k osobním údajům

2.právo na opravu

3.právo na výmaz

4.právo na omezení zpracování údajů

5.právo vznést námitku proti zpracování

6.právo na přenositelnost údajů

7.právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese jirackova.jana@seznam.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.duvako.cz jsou závazné.
 • Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je kupujícímu doručen e-mail s výpisem z objednávky a potvrzeno.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny s DPH.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).

Zaslání zboží

Dodací lhůta

 • Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do cca do 21 pracovních dní. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky.
 • Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna prodlužuje.

Způsob dopravy a možnosti platby

 • Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty nebo dopravní služby PPL.
 • Poštovné při objednávce zboží: dopravné a balné 200 Kč.
 • Zboží přesahující délku 210 cm - dopravné 400 Kč.
 • Při objednávce nad 6000,- poštovné a balné ZDARMA
 • Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zboží

 • Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.
 • Součástí dodávky není instalace zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) má spotřebitel právo v souladu s § 1829 odstavec 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.3., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.3.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 • V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, nejlépe v původním obalu spolu s kopií daňového dokladu.
 • Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 • Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

Záruční podmínky a reklamace

 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
 • Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.duvako.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
 • Reklamace zboží bude vyřízena ve 30 denní lhůtě

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.duvako.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník") a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Reklamace bude vyřízena ve 30. denní lhůtě.

Záruka

 • Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
 • Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.
 • Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Rozpor s kupní smlouvou

 • Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s daňovým dokladem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).
 • Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodávajícího.

 

 


Celoroční úsporné venkovní vířivky od Villeroy & Boch a také originál Jacuzzi vířivé vany. | Digitalizace VHS a převod VHS nejen Praha, Ostrava, Olomouc, Brno.. a také Hi8, 8mm, Digital8, 8mm filmů, 16mm filmů s vylepšením obrazu i zvuku na profesionálních VHS videopřehrávačích. |